Novice/Obvestila  Arhiv cenikov  Prejšnja leta  2014 - Avgust

Avgust 2014

JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, Sektor oskrbe z energijo, obvešèa vse uporabnike daljinskega ogrevanja v mestu Jesenice, da smo v skladu z 7. členom Uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list R.S. 28/2014) in s sklepom korespondenčne seje Skupščine družbe JEKO-IN, d.o.o., Jesenice, ki je bila dne 31.07.2014, izvedli spremembo cene toplotne energije, do katere je prišlo zaradi zvišanja cene toplotne energije za 0,46 % s strani proizvajalca toplote ENOS d.d. .

 

Nova cena MWh, ki je višja za 0,46 %,  je izpisana v spodnji preglednici in velja od  01.08.2014 dalje.

Tarifna postavka

Cena

DDV (22 %)

Cena z DDV

Variabilni del  EUR/MWh

68,1578 €

14,9948 €

83,1526 €  

Fiksni del - Priklj. moè EUR/kW/mes

1,1289 €

0,2484 €

1,3773 €

Fiksni del - Števnina EUR/m2/mes

0,0542 €

0,0120 €

0,0662 €

Dodatek za povečanje energetske učinkovitosti EUR/MWh

0,50 €

0,11 €

0,61 €

Prispevek OVE + SPTE (Ur.l.RS, št. 38/14) EUR/MWh

0,9963 €

0,2192 €

1,2155 €

 

Pravna podlaga za variabilni del cene energije: Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne uporabnike (Uradni list RS, številka 33/2013), Odlok o distribuciji toplote iz vročevodnega omrežja v Občini Jesenice (Uradni list RS, številka 30/2009 in 15/2010 – spremembe); Pravna podlaga za dodatek za povečanje energetske učinkovitosti: Uredba o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih (Uradni list RS, številka 114/2009); 

Pravna podlaga za fiksni del stroškov daljinskega ogrevanja: Splošni pogoji za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list RS, številka 50/2012) in Tarifni sistem za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja toplotne energije v Občini Jesenice (Uradni list RS, številka 32/2009).